PRIVACYVERKLARING

1.1 Algemeen

Callas Nederland B.V. maakt deel uit van Rheinland Groep Nederland B.V. wat een dochteronderneming is van Rheinland Versicherungs AG (handelsnaam: Credit Life International Schade). Rheinland Versicherungs AG is een dochtermaatschappij van Rheinland Versicherungsgruppe AG, net als Credit Life AG.In deze privacyverklaring wordt met de begrippen “Callas”, “we” en “ons/onze” bedoeld Callas Nederland B.V.

1.2 Wat doet Callas?

Callas verricht voor de verzekeraars Rheinland Versicherungs AG, Credit Life AG, N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Bovemij en De Amersfoortse Verzekeringen een gedeelte van hun werkzaamheden.Het gaat hierbij om het verwerken en beoordelen van nieuwe verzekeringsaanvragen, het opstellen van verzekeringsovereenkomsten, het versturen van de polisbladen en het beheer van de portefeuille. Het incasseren van de premie en het versturen van aanmaningsbrieven, wanneer de incasso niet gelukt is, maken eveneens onderdeel uit van deze werkzaamheden.Hiernaast verricht Callas marketingactiviteiten uit naam van Rheinland Versicherungs AG.Omdat de werkzaamheden, en de betrokkenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, nogal afwijken worden deze hierna apart benoemd. Informatie die specifiek van toepassing is op de administratie van verzekeringen kun je terugvinden onder tab 2. Verzekeringsadministratie en informatie die specifiek geldt voor de marketingactiviteiten van Callas kun je terugvinden onder tab 3. Marketing.

2.1 Verantwoordelijke

Er zijn verschillende verzekeraars die gebruik maken van de diensten van Callas. De verzekeraar waarbij je de verzekering hebt afgesloten, of gaat afsluiten, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. De verplichtingen die vanuit de wet (tot 25-05-2018: Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25-05-2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming) op hen rusten zijn tevens op Callas van toepassing. Dit is steeds vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen de verantwoordelijke en Callas.De namen en contactgegevens kun je terugvinden in tab 6. Contactgegevens.

2.2 Uitwisseling gegevens

Gegevens die Callas verwerkt zijn ook toegankelijk voor de betreffende verantwoordelijke. Als verzekeraar gebruiken ze deze gegevens om zorg te dragen voor een verantwoord acceptatie- en claimbeleid en om fraude of misbruik te voorkomen en te bestrijden.

2.3 Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Verzekeringnemer – degene die de verzekering afsluit
Verzekerde – degene die verzekerd is
Premiebetaler – degene die de premie betaalt
Begunstigde – degene die de uitkering krijgt
Assurantietussenpersoon – de organisatie die bemiddelt bij de verzekering

2.4 Op welke manier worden persoonsgegevens verzameld?

Voor het beoordelen van een verzekeringsaanvraag hebben wij verschillende persoonsgegevens nodig. Hierbij kun je denken aan NAW, contactgegevens, geboortedatum, BSN, geslacht, verblijfsgegevens, dekkingsgegevens, (afgeleide) financiële gegevens, bankgegevens, arbeids-gerelateerde gegevens, kredietgegevens. De gegevens die we verwerken hebben betrekking op de verzekeringnemer en/of verzekerde en/of begunstigde.Deze gegevens worden op het (digitale) aanvraagformulier ingevuld. Het kan zijn dat er, na het indienen van de aanvraag, nog aanvullende gegevens nodig zijn. Deze worden per mail aan de assurantietussenpersoon opgevraagd. Voor de meeste van onze verzekeringen is het noodzakelijk om de gezondheid van de verzekerde te beoordelen om het risico te bepalen. Hiervoor worden vragen omtrent de gezondheid gesteld. Deze vragen worden altijd direct aan de verzekerde zelf gesteld en niet aan derden.Het beoordelen van de gezondheid heeft Callas uitbesteed aan een extern medisch adviesbureau. In de paragraaf over Samenwerkingspartners kun je hier meer informatie over vinden.Hiernaast worden er door middel van cookies persoonsgegevens verzameld, zie hiervoor tab 4. Cookies.

2.5 Voor welke doeleinden gebruiken we gegevens?

Callas gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

2.5.1 Producten en diensten (uitvoering van de overeenkomst)

De behandeling en beoordeling van een verzekeringsaanvraag, de administratie van de overeenkomst en de beoordeling en afhandeling van een eventuele schadeclaim.We gebruiken de gegevens die door de assurantietussenpersoon bij de aanvraag vermeld worden om de aanvraag in behandeling te nemen en te beoordelen. Om de aanvraag te beoordelen gebruiken we ook andere bronnen (zoals de Europese Sanctielijst en de Nederlandse Terrorismelijst).De beoordeling van de aanvraag kan deels via een geautomatiseerde verwerking plaatsvinden. Indien de aanvraag alleen met afwijkende voorwaarden kan worden geaccepteerd of zelfs wordt afgewezen dan ligt hier niet uitsluitend een geautomatiseerde beslissing aan ten grondslag maar heeft een medewerker de aanvraag beoordeeld.Na goedkeuring van de aanvraag gebruiken we de persoonsgegevens om de overeenkomst te administreren. Contactgegevens worden gebruikt om de polis en bijhorende documenten toe te sturen. Een schademelding wordt gebruikt om het recht op een uitkering te beoordelen. Wanneer er recht is op een uitkering, dan wordt het rekeningnummer en de tenaamstelling gebruikt voor het afwikkelen van de betaalopdracht.Gegevens van assurantietussenpersonen worden gebruikt om deze te voorzien van relevante (non-marketing) informatie omtrent de producten en diensten van Callas en/of de betreffende verzekeraar.

2.5.2 Communicatie (uitvoering van de overeenkomst)

Om vragen te beantwoorden, gewenste wijzigingen door te voeren en om aanvullende vragen te kunnen stellen door onze medewerkers.Contactgegevens worden eveneens gebruikt om eventuele aanmaningsberichten te versturen.

2.5.3 Fraude en misbruik (wettelijke verplichting)

Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden.Als financiële dienstverlener vinden wij het belangrijk om zowel onze belangen als die van de financiële sector te beschermen.Wij gebruiken persoonsgegevens om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel controleert Callas persoonsgegevens van verzekeringsrelaties aan de hand van de verplichtingen in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet.Verder kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector raadplegen en je hierin zo nodig registreren. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, pep-lijsten, kranten en het internet.

2.5.4 Wet (wettelijke verplichting)

Om onze overige wettelijke verplichtingen na te leven.Als financiële dienstverlener zijn wij gebonden aan diverse wet- en regelgeving. Op basis daarvan moeten wij bepaalde persoonsgegevens vastleggen, zoals een BSN dat gebruikt wordt om te renseigneren aan de Belastingdienst. Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om persoonsgegevens aan een overheidsinstelling, een toezichthouder of een andere financiële instelling door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank of een opsporingsinstantie.

2.5.5 Statistisch onderzoek

Om op basis van statistisch onderzoek producten en diensten te evalueren en te verbeteren. Rheinland Versicherungs AG en Credit Life AG doen statistisch onderzoek naar algemene trends in het gebruik van hun producten en diensten en in claimgedrag. Voor dit doel wisselt Callas met Rheinland Versicherungs AG en Credit Life AG gegevens uit.Voor dit statistisch onderzoek worden uitsluitend geaggregeerde gegevens gebruikt, die zijn losgekoppeld van direct identificeerbare gegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerd niveau gerapporteerd en zijn niet te herleiden tot individuen. De resultaten van deze onderzoeken gebruiken Rheinland Versicherungs AG en Credit Life AG om producten en diensten te evalueren en te verbeteren.

2.6 Aan wie verstrekken we je gegevens?

Callas verstrekt je persoonsgegevens aan de volgende derden:

2.6.1 Assurantietussenpersonen

Voor onze diensten en producten werken we samen met tussenpersonen die al dan niet bij een serviceorganisatie zijn aangesloten. De assurantietussenpersoon geeft advies en bemiddelt bij het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst. Voor dit doel wisselt Callas gegevens uit met deze assurantietussenpersonen en/of de serviceorganisatie, zoals gegevens over de voortgang van de aanvraag. Eventueel ontbrekende informatie zal eveneens via hen worden opgevraagd.

2.6.2 Samenwerkingspartners

Het beoordelen van de gezondheid van een kandidaat-verzekerde is uitbesteed aan een extern medisch adviesbureau. Met dat bureau (RMG) worden persoonsgegevens uitgewisseld die door Callas als verwerker zijn verzameld. RMG ontvangt de gezondheidsverklaring rechtstreeks van de kandidaat-verzekerde, beoordeelt deze en vraagt eventueel nog ontbrekende gegevens op. Het opvragen gebeurt uiteraard pas nadat RMG daartoe een machtiging van de kandidaat-verzekerde heeft ontvangen. Vervolgens brengt RMG een advies uit aan Callas. Voor dit doel wisselt Callas gegevens uit met RMG.

2.6.3 Overheidsinstellingen, toezichthouders en pandhouders

Uitsluitend als Callas en/of Rheinland Versicherungs AG en/of Credit Life AG hiertoe wettelijk is verplicht, verstrekken we je persoonsgegevens aan overheids¬instellingen (zoals de Belastingdienst en opsporingsinstanties) en toezichthouders (zoals de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank).Overlijdensrisicoverzekeringen kunnen verpand zijn. De verzekeringsovereenkomst is dan een voorwaarde voor de verzekerde om een hypothecaire lening te kunnen verkrijgen. Om aan te tonen aan de pandhouder dat de betreffende verzekering daadwerkelijk aan hen verpand is, ontvangen ze een kopie van de verpande polis.

2.6.4 Leveranciers

Callas kan derde partijen inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden (denk hierbij aan services als onderhoud aan software, applicaties en websites en het bieden van gegevensopslag, en interne audits). Die partijen verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de uitbestede werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Callas heeft met de door haar ingeschakelde derden de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.Gegevens van de verzekeringsadministratie (verzekeringnemers, verzekerden, premiebetalers, begunstigden etc.) staan in Nederland opgeslagen.

2.7 Bewaartermijn

Callas bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

2.7.1 Verzekeringsadministratie

Gegevens van de verzekeringsadministratie (verzekeringnemers, verzekerden, premiebetalers, begunstigden etc.) worden vanwege de fiscale bewaarplicht min. 7 kalenderjaren na eindiging van de verzekeringsovereenkomst bewaard. Persoonsgegevens van afgelegde aanvragen worden na 3 maanden verwijderd.

2.7.2 Assurantietussenpersonen

Persoonsgegevens van assurantietussenpersonen worden verwijderd als er geen binding meer is met de verzekeringsadministratie en deze gegevens niet onder de fiscale bewaarplicht vallen.

3.1 Verantwoordelijke

Callas verricht marketingactiviteiten voor Rheinland Versicherungs AG. Deze verzekeraar is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. De verplichtingen die vanuit de wet (tot 25-05-2018: Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25-05-2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming) op hen rusten zijn tevens op Callas van toepassing. Dit is steeds vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.De contactgegevens kun je terugvinden in tab 6. Contactgegevens.

3.2 Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Verzekeringsadviseur – de betreffende adviseur van een assurantietussenpersoon

3.3 Uitwisseling gegevens

Gegevens die Callas verwerkt zijn ook toegankelijk voor de betreffende verantwoordelijke.

3.4 Op welke manier worden persoonsgegevens verzameld?

Wanneer je op een van onze websites een formulier invult, bijvoorbeeld om je aan te melden voor een webinar, een training of bij de inschrijving van een nieuwsbrief etc. dan worden deze gegevens gebruikt voor het versturen van gepersonaliseerde content rondom het onderwerp waarvoor je de persoonsgegevens hebt ingediend.Wil je als verzekeringsadviseur niet (langer) dat we je persoonsgegevens voor dit doel gebruiken, dan kun je dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: communicatie@callasgroup.comMocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je op ieder moment eenvoudig afmelden. Bijvoorbeeld door op de daarvoor bestemde link in het van Callas afkomstige bericht te klikken.

3.5 Aan wie verstrekken we je gegevens?

Callas verstrekt je persoonsgegevens aan de volgende derden:LeveranciersCallas kan derde partijen inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden (denk hierbij aan services als onderhoud aan software, applicaties en websites en het bieden van gegevensopslag, en interne audits). Die partijen verkrijgen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de uitbestede werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Callas heeft met de door haar ingeschakelde derden de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.Voor de registratie van gegevens van verzekeringsadviseurs wordt gebruik gemaakt van Hubspot. Hubspot huurt voor de opslag van deze gegevens AWS in die de gegevens in de VS opslaat.AWS heeft zich geconfirmeerd aan de bepalingen onder het Privacy Shield en garandeert daarmee eenzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als binnen Europa.

3.6 Bewaartermijn

Callas bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.Verzekeringsadviseurs:Persoonsgegevens van verzekeringsadviseurs worden verwijderd of geanonimiseerd als er geen binding meer is met de verzekeringsadministratie en/of nadat de toestemming voor de verwerking door de verzekeringsadviseur is ingetrokken.Na afloop van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische en statistische doeleinden.

4.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes. Bij het bezoeken van een website worden deze in de map ‘Tijdelijke Internetbestanden’ op je computer opgeslagen. Je browser controleert bij het bezoeken van websites of deze bestanden er staan en wat jouw gewenste instellingen zijn. Een website kan daardoor jouw voorkeuren toepassen.Cookies geven ons inzicht in hoe je onze website gebruikt. Zo kunnen we pagina’s verbeteren, zodat ze voor jou relevanter worden en je beter kunt vinden wat je zoekt. Cookies worden ook voor onze marketingdoeleinden gebruikt.Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende typen cookies.

4.2 Functionele cookies

Onze website gebruikt deze cookies om er voor te zorgen dat de site naar behoren functioneert:Onthouden van ingevulde informatie in (contact) formulieren of bij het bestellen,Voorkeuren zoals taal en locatie opslaan,Gewenste instellingen voor videoweergave, zoals buffergrootte en schermresolutie,Opslaan van inloggegevens zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

4.3 Analytische cookies

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, worden cookies gebruikt. Deze meten hoeveel mensen de pagina’s bezoeken. Zo zien we welke informatie belangrijk voor je is en kunnen we deze verbeteren. Hiervoor gebruiken we cookies van Google Analytics.Wij gebruiken cookies voor:Het bijhouden van het aantal bezoekers op pagina’s van onze website,Het bijhouden van de tijdsduur die bezoekers doorbrengen op onze website,Het bepalen van de volgorde waarin bezoekers pagina’s van onze website bezoeken,Het verbeteren van de website.

4.4 Social media cookies

De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kun je delen via social media. Voor de functionaliteit van de deel-optie worden cookies geplaatst door Facebook, Twitter, LinkedIn en Google.

4.5 Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded (ingesloten) elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.Mocht je op een externe website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de betreffende partij om te vragen welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy waarborgen.

4.6 Verwijderen en weigeren van cookies

Als je niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, pas dan je browserinstellingen aan zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kan je de instellingen aanpassen zodat jouw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kan je cookies die al op jouw apparaat zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.Wees je er van bewust dat als je geen cookies van onze website toestaat, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website volledig functioneert. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat je bepaalde onderdelen niet meer kunt zien.Hoe je deze instellingen kunt veranderen, verschilt per browser (Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, Mozilla, etc.). Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de browser. Als je cookies van specifieke partijen wilt uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Als relatie van Callas, of bezoeker van onze websites, heb je de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

5.1 Recht van inzage

Je hebt het recht om aan Callas te vragen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Is dit het geval dan heb je het recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens. Wij hebben voor dit verzoek een formulier voor je beschikbaar. Formulier verzoek van inzage

Met dit formulier kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien.Wij kunnen jouw verzoek alleen in behandeling nemen als je het formulier volledig invult en je alleo pgevraagde documenten aanlevert.Je kunt je verzoek per e-mail indienen via relatiebeheer@callasgroup.com onder vermelding van“verzoek van inzage” of je kunt het ingevulde formulier met bijlage(n) per post sturen naar: Callas Afdeling Relatiebeheer Postbus 759161070 AX Amsterdam

5.2 Correctierecht

Als duidelijk is dat de gegevens die Callas verwerkt niet juist zijn of niet volledig zijn dan kun je bij Callas een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen.

5.3 Recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Callas zal aan deze verzoeken voldoen, mits er geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan (na het einde van de eerder genoemde bewaartermijnen zullen gegevens automatisch verwijderd worden, hier hoef je zelf niets voor te doen). Wij hebben voor dit verzoek een formulier voor je beschikbaar. Formulier verzoek tot verwijdering. 

Met dit formulier kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien.Wij kunnen jouw verzoek alleen in behandeling nemen als je het formulier volledig invult en je alle opgevraagde documenten aanlevert.Je kunt je verzoek per e-mail indienen via relatiebeheer@callasgroup.com onder vermelding van“verzoek van verwijdering” of je kunt het ingevulde formulier met bijlage(n) per post sturen naar: Callas Afdeling Relatiebeheer Postbus 759161070 AX Amsterdam

5.4 Recht op beperking van de verwerking

Wanneer daartoe een verzoek wordt ingediend zal Callas de persoonsgegevens alleen verwerken met toestemming van degene op wie de gegevens betrekking hebben. Een uitzondering geldt wanneer Callas de gegevens nodig heeft voor een rechtsvordering. Gedurende deze (in overleg vast te stellen redelijke termijn) zullen de gegevens door Callas niet verder verwerkt worden.

5.5 Kennisgevingsplicht

Callas brengt iedere ontvanger, aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte van de rectificatie (correctie of aanvulling), verwijdering of beperking van de verwerking. Als je hierom verzoekt dan verstrekt Callas informatie over de ontvangers van de persoonsgegevens.

5.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Callas kan op jouw verzoek alle persoonsgegevens die aan Callas zijn verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan jou overdragen.

5.7 Recht op bezwaar

Iedereen van wie Callas persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Callas zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

5.8 Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of je anderszins in aanmerkelijke mate treft. Een uitzondering geldt wanneer dat besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of berust op uitdrukkelijke toestemming.

5.9 Klacht

Callas zal er alles aan doen om een klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. Mocht je er met Callas onverhoopt toch niet uitkomen dan maken wij je graag attent op het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. Je kunt ook een klacht bij een toezichthouder indienen wanneer je een beroep doet op een van bovengenoemde rechten en Callas werkt daar niet aan mee.

5.10 Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van deze rechten vragen we je een verzoek in te dienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Belangrijk is dat Callas de identiteit van de indiener van het verzoek kan verifiëren. Als dit (nog) niet het geval is dan zal Callas aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit. Om deze reden kan het zijn dat Callas vraagt om een eerder gemaild verzoek alsnog schriftelijk in te dienen.Callas heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Dit verzoek wordt door de Compliance officer van Callas beoordeeld. Binnen vier weken zal Callas laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren.

5.11 Kosten

Callas zal voor het voldoen aan het verzoek geen kosten in rekening brengen. Een uitzondering hierop is wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn (hierbij kun je denken aan het herhaaldelijk indienen van verzoeken). In deze gevallen kan Callas besluiten een redelijke administratieve vergoeding in rekening te brengen dan wel weigeren te voldoen aan het verzoek.

Callas Nederland B.V.    
Postadres: Telefoonnummer: Emailadres:
Prof. J.H. Bavincklaan 2,
1183 AT  Amstelveen
FG: dhr. R. Ruijter
020 – 426 60 00 info@callasgroup.com
 

Rheinland Versicherungs AG 

   
Postadres: Telefoonnummer: Emailadres:
Credit Life international

Burgemeester Stramanweg 101,
1101 AA  Amsterdam-Zuidoost

020 – 567 54 40 service.nl@creditlife.net
https://www.creditlife.net/nl/b2b/juridische-informatie/privacy.html

 

Credit Life AG
Postadres: Telefoonnummer: Emailadres:
Credit Life international

Burgemeester Stramanweg 101,
1101 AA  Amsterdam-Zuidoost

020 – 567 54 40 service.nl@creditlife.net
https://www.creditlife.net/nl/b2b/juridische-informatie/privacy.html

 

N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Bovemij
Postadres: Telefoonnummer: Emailadres:
Postbus 7110
6503 GP  Nijmegen
024 – 366 56 54 info@bovemij.nl
https://www.bovemij.nl/privacyverklaring.html

 

De Amersfoortse Verzekeringen
Postadres: Telefoonnummer: Emailadres:
Postbus 2072
3500 HB Utrecht
033 – 464 20 61 privacy@asr.nl
https://asrnederland.nl/privacyverklaring